Připravujeme

Ivan Dubský: Quaestio temporis

Nakladatelství Torst vydává druhou knihu statí a esejů filosofa Ivana Dubského. Po knize Per viam, za niž obdržel cenu Českého literárního fondu, byl Ivan Dubský rozhodnut napsat její pokračování, tentokrát věnované filosofickému uchopení otázky času. Zamýšlené knize dal název Quaestio temporis (Otázka času). Promýšlení otázky času se Ivan Dubský věnoval celá desetiletí, od roku 2003 na knize Quaestio temporis soustavně pracoval. Když v loňském roce zemřel, v jeho počítači byl nalezen téměř hotový rukopis knihy Quaestio temporis. Přestože knize chybí poslední odstavec, byla autorem zkontrolována, zredigována a autorizována. Jde o knihu originálního, zcela původního českého myšlení, jež se opírá o veškerou tradici evropské filosofie. Jednotlivé stati shrnují a představují možnosti toho, jak byl ve filosofické tradici v průběhu staletí čas uchopován. To se pro autora stalo výchozím bodem k rozvíjení vlastního myšlení, jež s bohatou tradicí někdy polemizuje, v jiných případech ji dále rozvíjí. Jde o jeden ze vzácných případů skutečně původního českého filosofického myšlení, nikoli o knihu filosoficko-historickou. Je psána srozumitelným, jasným a čtivým esejistickým stylem.


Jan Zábrana: Excerpce (faksimile autorova strojopisu)

Ke 40. výročí úmrtí Jana Zábrany vydává nakladatelství Torst faksimile strojopisu jeho excerpcí z vlastních předchozích záznamů. Mezi desítkami desek, sešitů, zápisníků a rukopisných konvolutů básní, próz, deníků a esejů měl v písemné pozůstalosti Jana Zábrany zcela zvláštní místo paginovaný čistopis strojopisu z počátku sedmdesátých let, který si vevázal do kroužkového pořadače na listech papíru formátu A4. Zábrana do tohoto strojopisu excerpoval své poznámky k básním, prózám a zamýšleným deníkům, jež si po léta zapisoval do mnoha sešitů, na volné papíry, do zápisníků a diářů. Byl to jeho pokus udělat si na počátku normalizace pořádek ve svých záznamech i sám v sobě. Nejde o hotové dílo, ale o tvůrčí materiál vhodný k dalšímu možnému zpracovávání, k promýšlení a využití. Zajímavý je svou uceleností. Jde o dva celky excerpcí, z nich jeden má 63 stran a druhý 10 stran. K nim se v pořadači volně váže ještě jedna strana, jde tedy o celkem 74 stran strojopisu, jež zde jsou předloženy čtenářům jako faksimile – jakékoli jiné vydání by celkový vjem z tohoto Zábranova strojopisu výrazně ochudilo. Kniha představuje unikátní vhled do tvůrčí dílny básníka, prozaika, esejisty, překladatele a editora. Vychází doplněna ediční poznámkou Jana Šulce.